Obliczyc powierzchnieKeywords: obliczyc powierzchnie
Description: ARCHITEKTURA WNĘTRZA DESIGN

Prawidłowe określenie parametrów budynku takich jak: wysokość, kubatura, powierzchnia  jest sprawą bardzo ważną. Na potrzeby różnych przepisów które odnoszą się do tych wskaźników liczy się je w zróżnicowany sposób. Wskaźniki te są istotne nie tylko przy opracowaniu projektu ale też podczas jego użytkowania. W tym artykule przeanalizujemy zagadnienia związane z obliczaniem powierzchni użytkowej budynków. Wokół sposobu obliczania tej powierzchni narosło wiele niejasności i nikt tak na prawdę nie wie jak ją prawidłowo obliczyć. W trzech ustawach pojęcie powierzchni użytkowej nie jest jednoznacznie określone.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późn. zm.) powierzchnię użytkową budynku lub jego części stanowi powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Natomiast w ustawie o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U z 2004 nr 142 poz. 1514 z późn. zm.) za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych) z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów.

Z powyższych uregulowań wynika, że płacąc podatek od nieruchomości do powierzchni użytkowej musimy zaliczyć powierzchnię piwnicy w pozostałych przypadkach powierzchni piwnic nie bierze się pod uwagę.

Ustawa o ochronie praw lokatorów nakazuje dokonywanie obmiaru powierzchni użytkowej w świetle wyprawionych ścian a więc z tynkami a z pozostałych ustaw nie wynika czy obmiar dokonywać z tynkami czy bez tynków. Nikt jednak nie podważa zasadności obmiarów z uwzględnieniem tynków. Ustawy dotyczą wszak istniejących budynków, powierzchnie można w każdej chwili precyzyjne sprawdzić dokonując obmiarów z rzeczywistości a grubości tynków wtedy się nie bada. Nie mniej na projektach budowlanych oblicza się powierzchnię bez uwzględniania tynków.

We wszystkich trzech ustawach powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, od 1,40 do 2,20 m - zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 - powierzchnię tą pomija się.

Żeby sprawę jednak skomplikować ustawa o ochronie praw lokatorów nakazuje obliczać powierzchnię użytkową zgodnie z Polską Normą a w pozostałych ustawach nic się o tym nie pisze.

Polska Norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru” obowiązywała powszechnie do 1999 roku. Norma ta została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny ze zbioru norm po ustanowieniu normy PN- ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.” Teoretycznie nowa norma zastąpiła starszą, ale ponieważ żadna z nich nie jest jednak wskazana do obowiązkowego stosowania, decyzja, którą normę wybrać, jest dowolna. W praktyce najczęściej stosuję się już normę nową zgodną z ISO. Istnieją jednak przesłanki, które wskazują starą normę jako właściwszą. Chodzi o przypadki przebudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia części budynku istniejącego, którego powierzchnie w momencie budowy były liczone według starej normy, lub podczas nadbudowy i rozbudowy  takiego budynku kiedy nowe części nie są samodzielne funkcjonalnie. Ustalenia normy PN-ISO 9836 mogą być stosowane w projektach budowlanych budynków nowo wznoszonych, odbudowywanych, a także nadbudowywanych i rozbudowywanych, jeżeli zakres nadbudowy i rozbudowy obejmuje wyodrębnioną funkcjonalnie część budynku

- powierzchni zewnętrznych niezamkniętych z wszystkich stron dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, antresole, loggie, tarasy, itp.) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia ani mieszkania lub lokalu użytkowego

- powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie)

- Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części:
Photogallery Obliczyc powierzchnie:


Prezentacja "Matematyka wokl nas!. Matematyka w sklepie Ciagle ...


Prezentacja "Publikacja jest wsplfinansowana przez Unie ...


Prezentacja "Dawid Zgrzeba Jakub Stefko Krzysztof Szymkowiak Jacek ...


Prezentacja "Czluchw 2010 SZACOWANIE SZKD LOWIECKICH DLA ...


nauka Archiwa - kowal-swojego-losu


Projektowanie elementw blaszanych w ZW3D | ZW3D - Zintegrowany ...


SIP - Zajecia III


Prezentacja "Ksztalcenie w dziedzinie odnawialnych zrdel energii ...


Projektowanie elementw blaszanych w ZW3D | ZW3D - Zintegrowany ...


Prezentacja "Publikacja jest wsplfinansowana przez Unie ...


Projekty domw ABCentrum-DOM


Re: cwiczenia z Inzynierii Chemicznej - Technologia Chemiczna ...


Jak obliczyc liczbe arkuszy wydawniczych | Warsztat badacza ...


Prezentacja "Materialy pochodza z Platformy Edukacyjnej Portalu ...


Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j. - Dzial Energii Slonecznej ...


Prezentacja "Elektrostatyka. 2 Oddzialywanie elektromagnetyczne ...


Oblicz pole trapezu prostokatnego - YouTube


podatek-od-nieruchomosci- ...


farby, drewno w ogrodzie - Dobre Budowanie - Budowa domu pod klucz ...


StalGam - wiecej niz stal - systemy rynnowe - instalacje na dachu ...


Prezentacja "WYMIANA CIEPLA Dr inz. Piotr Bzura Konsultacje ...