Zilais kalnsKeywords: svetvietas, svetvieta, rikstnieks, zintnieks, janis neibergs, totis
Description: www.svetvietas.lv

Zilaiskalns atrodas Valmieras rajona Kocзnu pagastв, autoceпa Valmiera - Zilaiskalns - Dikпi 11. kilometrв. Braucot no Valmieras, ceпa kreisajв malв, оsi pirms iebraukрanas Zilвkalna ciematв, redzams liels laukakmens ar norвdi uz Zilokalnu.

Viens vecis Zilajв kalnв vвrоjis valodas. Dыmi, kas cзlвs uz augрu, aptinвs ap kalnu. un tвdзп vзl tagad izliekas, it kв kalns bыtu miglв tоts. Putra ir bijusi gandrоz gatava, kad pienвcis krievs. Putra vвrоjusies. " Blar - blar - blar". Ienвcis vвcietis. Tв kв putra jau bijusi gatava, tad izklausоjusies it kв tв teiktu :" Skasa, maksa, deiю, peiи."

Pзdоgi putra bija jвтem nost no uguns. Te pienвcis vзl viens vоrs. Putru svieюot nost. tв teica ; " Laи." No tв laika рo pзdоgi pienвkuрos vоru sauc par latvieti.

Allaю tзrpies zilas dыmakas mзtelо, teikвm un nostвstiem apvоts Kocзnu pagastв paceпas Zilaiskalns. Zilaiskalns atrodas Burtnieku lоdzenumв, 12 km uz rietumiem no Valmieras. Tв absolыtais augstums ir 126,7 m virs jыras lоmeтa, un tas paceпas 66,6 m virs apkвrtзjв pвrpurvotв un lзzeni viптotв lоdzenuma. Zilais kalns sastвv no ledвja sabоdоtвs smilts, zem kuras atrodas oпu piejaukums. Nogвюu lejasdaпв ir akmeтainas mвlsmilts un grantssmilts zvотveida uzbоdоjumi.

Zilaiskalns ir apaudzis ar meюu. Оpaрi atzоmзjami ir Zilвkalnв augoрie un ainavв saglabвjamie platlapu koki. Apmeklзtвjiem ро teikвm un nostвstiem apvоtв vieta оpaрi vilina pavasarо, kad gan kalna virsotni, gan pakвji klвj zilo un balto vizbulорu paklвjs.

No virsotnз esoрв torтa paveras skats uz Augstrozes paugurvalni. Skaidrв laikв var redzзt Burtnieku un citus apkвrtnes ezerus, aplыkot Vidzemes pilsзtas. Redzamоba var sasniegt pat 50 km. Zilв kalna virsotne ir aptuveni 1 ha liela, un to veido vairвkвs galotnes.

Zilaiskalns ir viena no nozоmоgвkajвm kulta vietвm. Tв nosaukums saistоts ar blвvi zilo miglu, kas ietver tв virsotni.

Zilaiskalns teikвs un nostвstos minзts kв svзtvietu komplekss. Ja Zilвkalnв esam uzkвpuрi pa asfaltзto celiтu, tad nonвkot samзrв lоdzenajв virsotnз, pa labi aiz divu, trоs metrus dziпas ieplakas izraudzоsim nelielu, apaпu pauguriтu - Dieva kalnu jeb Upurkalniтu. 1802.gada Garlоba Merнeпa episkajв dzejojumв "Vanems Imanta" iespaidв radusies leмenda, ka Dieva kalniтв apbedоts kвds varonis Imanta. Izplatоts ir arо ро kalniтa nosaukums - Imantas kaps.

Vзl vienв no Zilвkalna virsotnзm - Avotiтkalniтв - kвdreiz tecзjis avotiтр, kurв upurзts un kura ыdens оpaрi dziedinвjis acu slimоbas. Pзc avota ыdens izsоkрanas рim nolыkam lietotas atstвtвs smiltis.

Ir ziтas, ka Zilвkalnв bijusi svзtbirzs, kur svinзti Jвтi un citi tautas svзtki. Arо Andreja Pumpura eposв "Lвиplзsis" Zilais kalns attзlots kв visas tautas sanвksmju vieta. Lоgo vakarв te kopв sanвkuрi Lвиplзsis, Laimdota, Spоdala, Lielvвrdis un citi varoтi. Zilais kalns pazоstams arо kв iecienоta pareмoрanas un ziedoрanas vieta. Joprojвm kalna ziemeпu nogвzз atrodas kultakmens ar mвkslоgi veidotu iedobumu.

Teikвs un nostвstos Zilaiskalns tiek minзts arо kв raganu pulcзрanвs vieta. Savukвrt 10 - 15 km zonв ap kalnu atrodas daudzi kultыrvзsturiski objekti, kas minзti gan teikвs, gan nostвstos, gan tiek saistоti ar sakrвlajвm lietвm.

Zilв kalna popularitвte saglabвjusies arо pзc kristietоbas ievieрanas 14.gs. kalnв, pieminot diюkungaiрa Мedimina izglвbрanos pзc nomaldорanвs. ticis uzstвdоts stabs.

Bet kad Zviedrijas karalis Kвrlis XII gribзjis Zilokalnu izmantot militвrвm vajadzоbвm, pret to protestзjuрi ne vien vietзjie iedzоvotвji. bet sвcis gвzt ilgstoрs lietus, kas neпвvis karaspзkam kalnam piekпыt. Rakstu avotos minзts, ka 17. un 18.gs.slepus no kristоgвs baznоcas vietзjie zemnieki Zilвkalnв apglabвja savus piederоgos. Рo tradоciju apstiprina arо arheoloмiskie izrakumi, ko 1874. gadв veica K. Grзnvigs, bet 1973. I.Cimmermane un kuros tika iegыtas liecоbas par 16.- 17.gs. apbedоjumiem.

Tiek uzskatоts, ka nosaukums " Zilaiskalns" ne tik daudz saistоts ar оpaроbas vвrdu " zils". bet gan ar lietvвrda sakni "sil" vai "zil", kas bыtiski saistоta ar vвrdu " zоlзt" vai krievu valodas vвrdu "sila" - spзks.

Zilвkalna virsotnз atrodas мeodзziskais punkts, ko 1816.gadв noteica Vilhelms Strыve. Tas nozоmз, ka punktam ir noteiktas augstuma un citas koordinвtes. Рie мeodзziskie punkti ir tie, kas veido valsts koordinвcijas telpu, un tie ir visu karрu pamats. Zinвms, ka no Zilвkalna mзrоts attвlums lоdz Inиukalnam, tas saistоts ar Rencзniem. Jвpiebilst, ka Vilhelms Strыve ir pirmais cilvзks, kurр Latvijв noteica kalnu augstumus. Jвnis Bikрe ierosina ierоkot мeodзzisko piemiтas zоmi Zilakalna virsotnз.

Turpat Zilвkalna virsotnз netвlu no skatu torтa atrodas astronomiskais stabs, kam noteiktas astronomiskвs koordinвtes. Tas ir apmзram 1. 20 augsts.

Ar Zilokalnu bieюi saista tautas leмendвrвs Zilвkalna Martas vвrdu. Zilвkalna Martas, оstajв vвrdв Martas Rвcenes (1908. - 1992.) vвrds bija pazоstams visв Latvijв.

" Par viтu klоda visdaювdвkвs ziтas, viтas patiesвs spзjвm ar leмendвm savijoties. Tika stвstоts, ka пoti daudzi pie viтas ierodoties. ka viтa rindu kвrtoрanai algoja milici, maksвjot viтam пoti labu algu. Vienlaikus viтa pieтзmusi daudzus cilvзkus, visbieювk 12; viтi nolikuрi uz galda apvвrdoрanai lоdzatvestos produktus - sвli, cukuru, taukus, ыdeni un citas lietas. Tad dziedniece, krзslв sзюot. skaitоjusi sev vien saprotamus vвrdus. Daudziem tas palоdzзjis. Mыspusз klоda runa, ka viтa ыbojusi izsыtоto sarakstв, jau ielikta maроnв prom veрanai, bet tв neesot kustзjusies. Mзмinвjuрi stundвm, bet- nekв. Beidzot vedзji noticзjuрi, ka nekas nesanвks, kamзr viтa bыs maроnв. Пвvuрi izkвpt - zili brоnumi! - maроna varзjusi braukt." Zilвkalna Marta mыюa nogalз dzоvojusi arо Raunв un Iecavв.

Оsi pirms Lоgo svзtkiem Kocзnu pagasta Zilajвkalnв bija ieraduрies Lielbritвnijas nacionвlвs radiokompвnijas BBC World un Vвcijas nacionвlвs ziтu aмentыras DPA Baltijas valstu biroju юurnвlisti, lai veidotu reportвюas par Zilokalnu.

Zilaiskalns вrvalstu юurnвlistus interesзja kв zinвmвkв no Latvijas senajвm kulta vietвm, kurai рobrоd jau pieрнirts vietзjвs nozоmes svзtvietas statuss un kuras apsaimniekotвji – Latvijas rоkstnieku – zintnieku brвlоba kopоgi ar Kocзnu pagasta padomi gatavo nepiecieрamo dokumentвciju, lai Zilajamkalnam tiktu pieрнirts valsts nozоmes svзtvietas statuss.

Latvijas rоkstnieku – zintnieku brвlоbas prezidents Jвnis Neibergs atbildзja uz virkni daювdu jautвjumu, tajв skaitв par valsts attieksmi pret rоkstniecоbu, svзtvietвm utt. Юurnвlisti arо bija пoti izbrоnоti, uzzinot, ka vienоgв valsts nozоmes svзtvieta Latvijв ir Aglonas bazilika, savukвrt senlatvieрu kultu vietвm рвds statuss nav pieрнirts.

Radioreportвюa par Zilokalnu BBC World izskanзs роs nedзпas beigвs, savukвrt 20 jыnijв ziтu aмentыras DPA sadaпв Komentвri un viedokпi tiks publicзts raksts par Zilokalnu.

Kocзnu pagasta padomes sзdз рв gada 23. februвrо pieтemts lзmums pasludinвt pagasta teritorijв esoрo Zilokalnu par vietзjas nozоmes svзtvietu. Tвpat pagasta padome arо sagatavos visu nepiecieрamo dokumentвciju, lai Zilaiskalns varзtu iegыt valsts nozоmes svзtvietas statusu.

Kв zinвms, Zilaiskalns ir senlatvieрu svзtvieta un zintnieku veiktie mзrоjumi liecina, ka kalna virsotnз atrodams sareюмоts enerмзtisko strвvojumu tоkls, kas, pareizi izmantots, var dot cilvзkiem pozitоvu emociju un enerмijas lвdiтus.

Vietзjas nozоmes svзtvietu Zilokalnu Kocзnu pagasta padome apsaimniekos kopоgi ar Latvijas rоkstnieku – zintnieku brвlоbu, kuras valdes priekрsзdзtвjs, zintnieks Totis (Jвnis Neibergs) arо ierosinвja pieрнirt senajai kulta vietai svзtvietas statusu. Zintnieks arо uzskata, ka svзtvietas juridiskв statusa pieрнirрana Zilamkalnam ievзrojami sekmзs gan konkrзtas vietas attоstоbu, gan arо citu seno kulta vietu – svзtvietu sakвrtoрanu un atjaunoрanu visв Latvijв. Latvijas rоkstnieku – zintnieku brвlоba perspektоvв gatavojas Zilвkalna pakвjз izveidot rоkstniecоbas apmвcоbas centru, kurв ikvienam interesentam bыtu iespзjams pвrbaudоt savas spзjas rоkstniecоbв un iegыt nepiecieрamвs pamatzinврanas рajв jomв.

Arо Kocзnu pagasta padomes priekрsзdзtвja Maija Kleinberga ir gandarоta par pieтemto lзmumu. „Zilaiskalns ir tыristu пoti iecienоta objekts un svзtvietas statusa pieрнirрana atvieglos роs vietas uzturзрanu, jo pagasta padome jau sвkusi izstrвdвt оpaрus noteikumus par Zilвkalna kв svзtvietas apsaimniekoрanu. Jвтem arо vзrв ka darbu Zilajakalnв lоdz рim sareюмоja tas, ka kalna virsotne ir gan kultыrvзsturisks piemineklis, gan dabas liegums, un svзtvietas statuss atrisinвs daudzas problзmas,” skaidro M. Kleinberga.

Jвpiebilst, ka pзdзjo gadu laikв Zilokalnais tiek apmeklзts tieрi ar mзrнi apciemot svзtvietu, savukвrt kalna virsotnes apkaimз atrodas unikвls dabas liegums un ро iemesla dзп kalns kпuvis vienlaikus par sakrвlв, rehabilitвcijas un arо atpыtas tыrisma objektu.
Photogallery Zilais kalns:


Zilaiskalns | Latvia Travel


Zilaiskalns | Latvia Travel


????????? ? ?????? | ?????? | ??????????????? ????? | ???????????? ...


Ekskursijas. ????????? | Taka uz Zilo kalnu


Zilakalna skatu tornis - Zilaiskalns (129,7m) :: Vietas.lv


The Blue Mountain of Latvia - Zilais Kalns  Tripfreakz.com


Zilaiskalns | Latvia Travel


Letonika.lv. Multivide - Sendienu Latvija attelos. Zilais kalns


bn_gardu_muti_tirdzins_0.jpg


Femme au foyer: July 2015


2014-10-09 Zilaiskalns ESU 2A | Flickr - Photo Sharing!


Panoramio - Photo of Zilaiskalns


Panoramio - Photo of Zilaiskalns, 25.09.2010.


Panoramio - Photo of Kudras fabrikas "Zilaiskalns" tehniskais ...


redzet.lv


fotOblog.lv - LU VFF izbraukuma seminars - 3.diena / shvaboc ...


Albums Zilais kalns


Zilakalna mikla  vai ir atmineta? | Alare - Sparni lidzsvaram


vilciens.jpg